Bådpladsreglement

Bådpladsreglement


Regler for bådpladser ved Birkerød Sejlklub


 • Sejlklubben kan udstede ret til at opbevare både ved broanlægget enten på stativplads, på brodækket eller ved vandplads.

 • For tildeling af en bådplads kræves, at lejeren har bopæl i Rudersdal Kommune.

 • Sejlklubben anmodes om tildeling af bådplads ved fremsendelse til havnefogeden af blanketten Bådplads – forespørgsel.

 • Tildeling af en bådplads er personlig. Hvis 2 parthavere ejer hver en halvpart af en

  båd, kan bådpladsen overdrages fra den ene parthaver til den anden, såfremt partnerskabet er meddelt sejlklubben i forbindelse med ansøgning og tildeling af bådpladsen første gang. De 2 parthavere aftaler selv til hvem bådpladsen skal tilknyttes. Ved overdragelse af ejer- og brugsandele i en båd på et senere tidspunkt end i forbindelse med den første tildeling af bådpladsen, bortfalder retten til denne.

 • Ved tildeling af bådplads udsteder Sejlklubben en nummereret årslabel, der bliver fastgjort ved bådens bagbord stævn.

 • En årslabel giver ret til en bådplads fra 1. maj et år til 30. april det efterfølgende år. Både med vandplads kan opbevares på brodækket i vinterhalvåret.

 • Både skal vedligeholdes og renholdes således, at de altid fremtræder i sejlklar stand. Både med plads på brodækket anbringes på en funktionsdygtig jollevogn.

 • Vurderer sejlklubbens bestyrelse at en båd ikke bliver vedligeholdt på acceptabel

  vis, meddeles dette skriftligt til ejeren, som får en rimelig frist til at bringe forholdene i orden. Sker det ikke vil båden blive fjernet fra brodækket eller vandet. Pladsen kan herefter overdrages til en anden.

 • Både med vandplads fortøjes på den nummererede plads eller efter sejlklubbens anvisning. Fortøjninger skal have en passende dimension og sammensætning i forhold til bådens størrelse og benyttet fortøjningsplads, og fastgøres forsvarligt. Båden skal forsynes med fendere i passende størrelse og antal. Båden, herunder fortøjning, skal tilses regelmæssigt og ved ugunstige vejrforhold, og ejeren er ansvarlig for skader som egen båd kan påføre andre både eller broanlægget.

 • For både med plads ved Vestbroen gælder særlige bestemmelser, se: Bestemmelser vedrørende fortøjning af både ved Vestbro.

 • På brodækket placeres bådene på den måde, der efter sejlklubbens skøn giver den bedste pladsudnyttelse, og en fast plads kan derfor ikke altid påregnes.

 • Hvis båden fastlåses til pladsen skal nøgle, med oplysning om bådpladsnummer, afleveres til havnefogeden.

 • I forbindelse med aftale om bådplads, er bådejeren indforstået med at båd, jollevogn og evt. udstyr, opbevares på sejlklubbens område på eget ansvar.

 • Misligholdes aftalen kan sejlklubben forlange at båd, jollevogn m.v. fjernes fra sejlklubbens område.

 • Efterkommes kravet ikke, kan Birkerød Sejlklub fjerne båd, jollevogn m.v. på ejers regning. Evt. provenu ved salg vil, efter at evt. restance til Birkerød Sejlklub er udlignet, blive tilsendt ejeren.


Opdateret 1. oktober 2020